Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkoły publicznej

  • przestrzeganie zapisów statutowych szkoły, aktualizowanie statutów,
  • aktualizowanie danych w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych,
  • przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej.

Obowiązek przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Na podstawie art. 33 ust. 3c ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1942), po uzyskaniu wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych szkoła zostaje zarejestrowana, przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w systemie informacji oświatowej (w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, tzw. RSPO), którego właścicielem i administratorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przekazanie danych do RSPO jest równoznaczne ze złożeniem, za pośrednictwem systemu, wniosku o wpis szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – REGON. Zaświadczenie o numerze REGON można pobrać ze strony internetowej GUS: wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl.

Szkoła wpisana do RSPO jest zobowiązana do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej, określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. 2019, poz. 1663).

Przewiń do góry