Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać (art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe):

1. Określenie nazwy szkoły, wskazującej na niepubliczny charakter szkoły (niepubliczna, społeczna lub prywatna) z nazwą miejscowości, w której szkoła będzie prowadzona.

2. Określenie typu szkoły artystycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 poz. 1125 z późn. zm.), w tym również określenie długości cyklu kształcenia, jeśli przepisy dopuszczają możliwość kształcenia w różnych cyklach.

3. Określenie nazwy zawodu artystycznego, w jakim szkoła będzie kształcić – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w tym również nazw specjalności i specjalizacji prowadzonych w szkole, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił podstawę programową rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 1637), zgodnych z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 roku ( Dz.U. 2019, poz. 717) w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.

4. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły – dokładny adres miejsca prowadzenia szkoły, w tym: nazwa województwa, powiatu, gminy, miejscowości, dzielnicy, ulicy, numeru obiektu, numeru lokalu, kodu pocztowego, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy, adres strony internetowej szkoły.

5. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę (nazwa organu założycielskiego).

W przypadku osoby prawnej – wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia spraw szkoły w imieniu założyciela.

6. Informację o miejscu zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, w przypadku osoby prawnej – o siedzibie organu prowadzącego, w tym: nazwa województwa, powiatu, gminy, miejscowości, dzielnicy, ulicy, numeru obiektu, numeru lokalu, kodu pocztowego, nr telefonu, nr faxu, adres mailowy.

7. Określenie daty rozpoczęcia działalności dydaktycznej szkoły (zgodnie z art. 94 ustawy Prawo oświatowe rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy – z dniem 31 sierpnia).

8. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole.

9. Oprócz wymienionych powyżej – dane szkoły, niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON):
– imię i nazwisko dyrektora szkoły,
– numer NIP organu prowadzącego,
– numer REGON – w przypadku osoby prawnej/nr PESEL – w przypadku osoby fizycznej będącej osobą prowadzącą szkołę.

10. Dokładny adres urzędu skarbowego, właściwego dla organu prowadzącego szkołę.


 Wzór formularza – zgłoszenie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

Przewiń do góry