Na podstawie art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910) osoba prawna (np.: stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, osoba prawna kościołów i innych związków wyznaniowych) lub osoba fizyczna może założyć i prowadzić niepubliczną szkołę artystyczną.

Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, po stwierdzeniu, że spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4 ustawy.

Niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne założonej zgodnie z art. 168 ust. 1–10, przysługują uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności, na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910). Dotyczy to szkół artystycznych z pionem ogólnym (ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum sztuk plastycznych)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910) nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami artystycznymi sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu utworzył specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej.

Przewiń do góry