Założenie Niepublicznej Szkoły Artystycznej

Na podstawie art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) osoba prawna (np.: stowarzyszenie, fundacja, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, osoba prawna kościołów i innych związków wyznaniowych) lub osoba fizyczna może założyć i prowadzić niepubliczną szkołę artystyczną.

Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, po stwierdzeniu, że spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4 ustawy.

Szkole artystycznej niepublicznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (tj. ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkole baletowej) przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami artystycznymi sprawuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w tym celu utworzył specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej.