Zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych wydaje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkół realizujących kształcenie ogólne – również właściwemu kuratorowi oświaty.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera (art. 168 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe):

  1. nazwę organu, który dokonał wpisu szkoły do ewidencji,
  2. datę i numer wpisu do ewidencji,
  3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły (z określeniem cyklu kształcenia),
  4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę,
  5. adres szkoły,
  6. w przypadku szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów artystycznych, w jakich szkoła kształci wraz z odpowiadającymi im specjalnościami i specjalizacjami.

W przypadku zgłoszenia do ewidencji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z jednoczesnym wnioskiem o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności – po wydaniu przez CEA zaświadczenia o wpisie do ewidencji, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje decyzję na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe stwierdzającą uzyskanie przez szkołę uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Po rozpoczęciu działalności przez szkołę wyznaczony wizytator przeprowadza kontrolę, w zakresie spełniania warunków określonych w art. 14 ust. 4 ww. ustawy, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę, zgodnie z art. 176 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Przewiń do góry