Na podstawie art. 169 ustawy Prawo oświatowe, w drodze decyzji administracyjnej, szkoła może zostać wykreślona z ewidencji, co jest równoznaczne z jej likwidacją.

Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji jest obligatoryjne w razie stwierdzenia któregokolwiek z niżej wymienionych przypadków:

a) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji (np. z uwagi na niepowodzenie procesu rekrutacji lub brak niezbędnych funduszy na bieżące finansowanie działalności szkoły),

b) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

c) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum plastycznym i ogólnokształcącej szkole baletowej są także niewypełniane zobowiązania, dotyczące uprawnień szkoły publicznej – jeżeli osoba prowadząca szkołę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

e) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.


Decyzję wydaje Centrum Edukacji Artystycznej oraz z urzędu doręcza osobie prowadzącej szkołę, a kopię decyzji przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne – właściwemu kuratorowi oświaty. Od decyzji wydanej przez CEA przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Osoba prowadząca (organ prowadzący szkołę) może zlikwidować niepubliczną szkołę artystyczną z końcem roku szkolnego, na podstawie art. 172 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. Osoba prowadząca szkołę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji do zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i gminę, na której terenie jest położona szkoła (w formie pisemnej informacji).

Osoba prowadząca przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji podlega wykreśleniu.


W przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień szkoły publicznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej – semestru kształcenia.

Przewiń do góry