Przed dokonaniem wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych odbywa się weryfikacja zgłoszenia w zakresie:

  • prawa podmiotu zgłaszającego do dokonania zgłoszenia,
  • kompletności wymaganych informacji i wymaganych załączników  (art. 168 ust. 4 i odpowiednio ust. 6 ustawy Prawo oświatowe);
  • prawidłowości określenia nazwy, typu szkoły, cyklu kształcenia, nazwy zawodu, specjalności i specjalizacji,
  • zgodności z prawem postanowień statutu,
  • kwalifikacji zawodowych pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole.

W przypadku zgłoszenia do ewidencji szkoły artystycznej, z jednoczesnym wnioskiem o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, nastąpi sprawdzenie możliwości realizacji zobowiązania do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w tym w szczególności w zakresie:

  • szkolnego planu nauczania, pod kątem zgodności z ramowym planem nauczania publicznej szkoły artystycznej danego typu, który powinien zawierać zestawienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych - nazwy planowanych do realizacji zajęć edukacyjnych dla każdej klasy wraz z przewidywaną na ich realizację liczbą godzin tygodniowo w całym cyklu kształcenia,
  • listy programów nauczania planowanych do realizacji, z podaniem nazw programów nauczania, informacji o autorach, roku powstania lub ich modyfikacji lub odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania,
  • warunków lokalowych i wyposażenia miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Przewiń do góry