Informacje o systemie informacji oświatowej znajdują się na stronie internetowej: www.cie.men.gov.pl

Rejestracja szkoły w systemie informacji oświatowej oraz nadanie nr REGON

Na podstawie art. 33 ust. 3c ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1942), po uzyskaniu wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych szkoła zostaje zarejestrowana, przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w systemie informacji oświatowej (w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, tzw. RSPO), którego właścicielem i administratorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przekazanie danych do RSPO jest równoznaczne ze złożeniem, za pośrednictwem systemu, wniosku o wpis szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – REGON. Zaświadczenie o nadanym szkole numerze REGON można pobrać ze strony internetowej GUS: www.wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl

Szkoła niepubliczna wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i jednocześnie do RSPO systemu informacji oświatowej jest zobowiązana do przekazywania danych do systemu, określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. 2012 poz. 957 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 30 ustawy o systemie informacji oświatowej podmiot zobowiązany do przekazywania danych jest też zobowiązany do aktualizowania wszystkich danych przekazywanych do systemu, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

Rozdział 11 ww. ustawy stanowi o odpowiedzialności karnej w przypadku nieprzekazania danych do systemu informacji oświatowej.

Uzyskanie danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej w celu przekazywania danych

Po zarejestrowaniu szkoły w RSPO kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych jest zobowiązany do uzyskania  danych dostępowych do bazy danych sio. W celu uzyskania dostępu do systemu należy złożyć wniosek o przyznanie danych dostępowych do bazy danych, za pośrednictwem przeglądarki internetowej: www.sio.men.gov.pl

Wniosek o przyznanie danych dostępowych do bazy danych sio składa:

  • kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych, tj. dyrektor szkoły,
  • wyznaczony pracownik podmiotu do przekazywania i pozyskiwania określonych danych dziedzinowych.

Upoważnienie dla kierownika podmiotu następuje z mocy prawa bez konieczności uzyskiwania dokumentu upoważnienia w postaci papierowej. Osoby upoważnione z ustawy są upoważnione do dostępu do bazy danych sio przez okres pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat. Upoważnienia udziela upoważniony do tego celu, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wizytator regionalny.

Upoważnienie dla pracownika (tzw. upoważnienie wewnętrzne) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest udzielane na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, przez dyrektora szkoły.

Upoważnienie zostaje udzielone po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku i potwierdzeniu tożsamości osoby ubiegającej się o upoważnienie. Wraz z upoważnieniem użytkownik sio otrzymuje także login i hasło, dzięki którym może logować się do systemu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. 2012 poz. 466).

Instrukcje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dostęp do bazy danych sio:

instrukcje techniczne: https://pomocsio.men.gov.pl

instrukcje merytoryczne: https://pomocsio.men.gov.pl/instrukcje-merytoryczne

Przewiń do góry