1. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole wpisanej do ewidencji szkół niepublicznych w trakcie działalności dydaktycznej.

Osoba prowadząca szkołę składa wniosek o nadanie niepublicznej szkole artystycznej uprawnień szkoły publicznej do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek należy złożyć w formie:

  • pisemnej lub
  • dokumentu elektronicznego doręczonego środkami komunikacji elektronicznej, poprzez platformę e-PUAP.

 Formularz - wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej niepublicznej szkole artystycznej

Wniosek musi być podpisany przez wnioskującą osobę fizyczną, a w przypadku osoby prawnej – przez osobę uprawnioną do jej reprezentacji.


Wymagane załączniki do wniosku, niezbędne do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego spełnianie przez szkołę warunków art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe:

1. Statut szkoły,

2. Imienny wykaz kadry pedagogicznej, z podaniem informacji o posiadanych kwalifikacjach: imię i nazwisko nauczyciela, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, nazwa prowadzonych w szkole zajęć wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje, poświadczonych za zgodność z oryginałem,

3. Szkolny plan nauczania, który powinien zawierać zestawienie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym nazwy planowanych zajęć, dla każdej klasy w całym cyklu kształcenia wraz z przewidywaną na ich realizację liczbą godzin w tygodniu,

4. Szkolny zestaw programów nauczania, z podaniem nazw programów nauczania, informacji o autorach, roku powstania lub ich modyfikacji.

Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej nie może zostać złożony wcześniej niż po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - pierwszego semestru kształcenia ze względu na konieczność dokonania kompleksowej oceny spełniania wszystkich warunków art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

2. Weryfikacja wniosku.

Przed nadaniem uprawnień szkoły publicznej odbywa się:

  • weryfikacja formalna wniosku w zakresie sprawdzenia uprawnienia wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem (właściwość podmiotu, prawidłowe umocowanie osoby podpisanej),
  • weryfikacja zgodności z prawem statutu szkoły,
  • postępowanie sprawdzające spełnianie przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

3. Wydanie decyzji.

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nadaje szkole uprawnienia szkoły publicznej, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie pozytywnej opinii Centrum Edukacji Artystycznej. Kopia decyzji jest przekazywana do CEA.

W przypadku stwierdzenia niespełniania przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień szkoły publicznej. Kopia decyzji jest przekazywana do CEA.

Na decyzję o odmowie nadania uprawnień szkoły publicznej służy stronie prawo do złożenia wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przewiń do góry