Pismo CEA w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Dyrektorzy
Szkól Niepublicznych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. poz.1353 z dnia 10 września 2015 r.) informujemy iż:

1. Wniosek o udzielnie dotacji składany jest w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wg wzoru załączonego do niniejszego pisma,

2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca,

3. Szkoła sporządza i przekazuje w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie danej części dotacji oświadczenie o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc wg wzoru załączonego do niniejszego pisma,

4. W przypadku zmiany rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja, do oświadczenia szkoła dołącza informację o nowym rachunku bankowym wraz z kopią zaświadczenia z banku o prowadzeniu rachunku bankowego,

5. Szkoła do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym szkoła otrzymała dotację, sporządza i przekazuje roczne rozliczenie z pobrania i wykorzystania tej dotacji wg wzoru załączonego do niniejszego pisma.


Pobierz pismo wraz z załącznikami

Posted in: