O odmowie wpisu do ewidencji organ ewidencyjny orzeka decyzją administracyjną, na podstawie art. 168 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, jeżeli:

  • zgłoszenie do ewidencji nie zawiera danych lub dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu do ewidencji albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
  • w przypadku, gdy statut szkoły jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Centrum Edukacji  Artystycznej wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji oraz z urzędu doręcza decyzję zgłaszającemu. Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Przewiń do góry