O Centrum

Centrum Edukacji Artystycznej
jednostka budżetowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktualnie funkcjonująca na podstawie rozporządzenia z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 2292 z późn. zm.) realizująca zadania organu prowadzącego oraz sprawująca nadzór nad szkołami artystycznymi stopnia podstawowego i średniego.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 22 września 2004 r.
w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

Na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. Specjalistyczna jednostka nadzoru „Centrum Edukacji Artystycznej”, zwana dalej „Centrum”, realizuje zadania:

1) związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi oraz placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwanymi dalej odpowiednio „szkołami” albo „placówkami”;
2) organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek, których prowadzenie należy do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”.

§ 2. 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje minister. 2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

§ 3. Centrum w celu realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach, o których mowa w § 1 pkt 1, w szczególności:

1) sporządza roczne sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego wraz z wnioskami i przedstawia je ministrowi;
2) gromadzi informacje o pracy dyrektorów i dokonuje oceny ich pracy;
3) współdziała z innymi organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, a także z organami prowadzącymi szkoły i placówki;
4) współdziała ze szkołami i placówkami oraz organami prowadzącymi szkoły i placówki na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia artystycznego, a także organizuje i prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
5) współdziała w organizowaniu konkursów, przesłuchań, plenerów, wystaw i innych imprez prezentujących osiągnięcia artystyczne uczniów;
6) współdziała w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
7) gromadzi literaturę krajową i zagraniczną oraz inne materiały, w szczególności materiały nutowe, kasety, płyty, filmy, a także wydaje materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów.

§ 4. Centrum w celu realizacji zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek, o których mowa w § 1 pkt 2, w szczególności:

1) zapewnia obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i placówek;
2) diagnozuje potrzeby w zakresie tworzenia warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
3) planuje i opiniuje wysokość środków przeznaczonych na bieżące zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
4) organizuje i ocenia realizację zadań inwestycyjnych zmierzających do poprawy warunków działania szkół i placówek.

§ 5. 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra.

2. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, jest przełożonym służbowym jego pracowników oraz odpowiada za całokształt pracy Centrum.

§ 6.1. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch wicedyrektorów, a także przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Centrum.

2. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego wicedyrektor.

3. Dyrektor Centrum powołuje wicedyrektorów oraz określa ich kompetencje i zakres wykonywanych przez nich zadań.

§ 7. W Centrum zatrudnia się pracowników:

1) na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych;
2) administracyjnych i obsługi.

§ 8. 1. Komórkami organizacyjnymi Centrum są działy i wydziały.

2. W Centrum mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy.

3. Organizację pracy oraz zakres zadań poszczególnych komórek i samodzielnych stanowisk pracy Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Centrum i zatwierdzony przez ministra.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru