Akty prawne regulujące sprawowanie nadzoru nad szkołami artystycznymi, w tym również nad szkołami niepublicznymi:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1327)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. 2019, poz. 607 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2020 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1551)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 1611)

Na postawie art. 53 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy te nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących.

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe nadzór pedagogiczny polega na:

 1. Obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół,
 2. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół,
 3. Udzielaniu pomocy szkołom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. Inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

Nadzorowi podlega w szczególności:

 1. Posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć,
 2. Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,
 3. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
 4. Przestrzeganie statutu szkoły,
 5. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 6. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo do:

 1. Wstępu do szkół.
 2. Wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy.
 3. Wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów nauczycieli potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć oraz dokumentów osób, o których mowa w art. 15, potwierdzających przygotowanie do prowadzenia danych zajęć.
 4. Udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
 5. Wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę.
 6. Przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół.

Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mogą wydawać dyrektorom szkół zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, lub w przypadku wniesienia zastrzeżeń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
 • organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu szkołę zalecenia wynikające z czynności nadzoru.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i uczniów szkół w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.

Przewiń do góry