Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, złożony nie wcześniej niż po zakończeniu przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - pierwszego semestru kształcenia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje szkole uprawnienia szkoły publicznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne dodatkowo po przedłożeniu pozytywnej opinii właściwego terytorialnie kuratora oświaty.

Niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (tj. ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole baletowej oraz liceum sztuk plastycznych), przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art. 176 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Na podstawie art. 176 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności, zostanie sprawdzone spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 4 ustawy, przez specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej, w ramach nadzoru pedagogicznego.

Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli spełnia warunki określone w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, tj.:

  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego (Dz. U. 2019 poz. 1637), a w szkołach realizujących kształcenie ogólne także podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356),
  • realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z przepisami ramowego planu nauczania publicznej szkoły artystycznej danego typu, określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 1247),
  • przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, uwzględniając limity wiekowe kandydatów określone dla kandydatów do publicznej szkoły artystycznej danego typu w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych  (Dz.U. 2019, poz. 686),
  • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, w szczególności w: rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 1674),
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznych szkół artystycznych, w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 r. poz. 2474),
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach artystycznych, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił podstawę programową kształcenia (rozporządzenie z dnia 6 września 2017 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 2017 poz. 1793), ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN,
  • zatrudnia nauczycieli zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania publicznej szkoły artystycznej danego typu, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli publicznych szkół artystycznych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2014 poz. 784).

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe szkoła niepubliczna posiadająca uprawnienia szkoły publicznej ma prawo do wydawania świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych według wzorów określonych dla szkół publicznych, w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 116 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2020, poz. 813).

Przewiń do góry