Założenie zespołu szkół niepublicznych

Osoba prowadząca kilka szkół niepublicznych może dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza odrębności szkół w zakresie określonym w ustawie Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień szkoły publicznej oraz uzyskiwania dotacji (art. 182 ustawy Prawo oświatowe). Osoba prowadząca szkoły niepubliczne informuje w formie pisemnej Centrum Edukacji Artystycznej o utworzeniu zespołu, określając nazwę i adres zespołu oraz zasady działania zespołu (statut zespołu lub inny dokument), co stanowi podstawę do nadania nr REGON przez GUS, za pośrednictwem systemu informacji oświatowej.

Zgodnie z art. 170 ustawy Prawo oświatowe prowadzenie szkoły lub zespołu, o którym mowa w art. 182 ustawy Prawo oświatowe nie jest działalnością gospodarczą.

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły lub zespołu, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

Przewiń do góry