Informacja dla szkół niepublicznych w sprawie informacji zbiorczej 2017/18

Państwo
Dyrektorzy
Niepublicznych Szkół Artystycznych
z uprawnieniami szkół publicznych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust 1 i 2 w zw. z art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32a ust. 1 ww. Ustawy, wykonywanie nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do szkół i placówek artystycznych  zostało powierzone specjalistycznej jednostce nadzoru ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej.

Z uwagi na konieczność scalenia informacji  o szkołach  zobowiązuję Państwa do przekazania Informacji zbiorczej zgodnie ze wzorem podanym na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej www.cea.art.pl w zakładce „do pobrania” lub na stronie niepubliczne.cea-art.pl.

Wersję papierową jak i elektroniczną Informacji zbiorczej należy przesłać do wizytatora regionu, który w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego CEA w Makroregionie, przekaże wersję elektroniczną informacji do Centrum Edukacji Artystycznej na adres organizacja@cea.art.pl.

Wymagana jest zgodność wersji papierowej jak i elektronicznej Informacji zbiorczej.

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Pobierz pismo

Posted in: