Informacja dla szkół niepublicznych w sprawie informacji zbiorczej 2016/17

Państwo
Dyrektorzy
Niepublicznych Szkół Artystycznych
z uprawnieniami szkół publicznych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust 1 i 2 w zw. z art. 35 ust. 5 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) wykonywanie nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do szkół i placówek artystycznych  zostało powierzone specjalistycznej jednostce nadzoru ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej.

Z uwagi na konieczność scalenia informacji  o szkołach  zobowiązuję Państwa do przekazania Informacji zbiorczej o szkole zgodnie ze wzorem podanym na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej: www.cea.art.pl w zakładce „do pobrania”.

Wersję papierową jak i elektroniczną Informacji zbiorczej należy przesłać do wizytatora regionu, który w  uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego CEA w Makroregionie przekaże informację do Centrum Edukacji Artystycznej do dnia 16 września br. Wymagana jest zgodność wersji papierowej jak i elektronicznej Informacji zbiorczej.

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Pobierz pismo

Posted in: