Ewidencja Niepublicznych Szkół Artystycznych – Informacje ogólne

Ewidencja niepublicznych szkół artystycznych prowadzona jest przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. 2015, poz. 977) wydanego na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych może zostać wpisana szkoła zgodna z określonym typem szkoły artystycznej, realizująca odpowiednio kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne lub wyłącznie kształcenie artystyczne:

szkoła muzyczna  I stopnia, o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, dająca podstawy wykształcenia muzycznego;

szkoła muzyczna  II stopnia, o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego;

ogólnokształcąca szkoła muzyczna  I stopnia, o 8-letnim cyklu kształcenia, dająca wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz podstawy wykształcenia muzycznego;

ogólnokształcąca szkoła muzyczna  II stopnia, o 6-letnim cyklu kształcenia, dająca wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej kl. VII i VIII i liceum ogólnokształcącego, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

policealna szkoła muzyczna, o 3-letnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor scen muzycznych po zdaniu egzaminu dyplomowego;

liceum plastyczne,* o 4-letnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

– policealna szkoła plastyczna, o 2-letnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego;

ogólnokształcąca szkoła baletowa, o 9-letnim cyklu kształcenia, dająca wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

szkoła sztuki tańca, o 9-letnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego;

szkoła sztuki cyrkowej, o 3-letnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego.

*Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 poz. 1125) zmianie ulega typ szkoły – liceum plastyczne. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. licea plastyczne są prowadzone i mogą być tworzone zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe licea plastyczne staną się liceami sztuk plastycznych o 5-letnim cyklu kształcenia.

Utworzenie szkoły artystycznej zgodnie z powyżej wskazanymi typami szkół następuje po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Szkoła niepubliczna działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

Ewidencja niepublicznych szkół artystycznych jest jawna. Spełnia funkcję zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, poprzez dostarczenie wszystkim zainteresowanym danych o podmiocie będącym osobą prowadzącą, a także o samej szkole.