Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2400) niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące kształcenie ogólne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych danego typu.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty, w danym miesiącu, dotację z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 25 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych danego typu.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy jeżeli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie prowadzi szkoły artystycznej danego typu, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1 i 2, określa się:

  1. w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne;
  2. w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – w wysokości nie niższej niż 25% podstawowej kwoty dotacji dla szkół artystycznych prowadzących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Art. 41.4. W niepublicznej artystycznej szkole policealnej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej uczestnictwo uczniów w obowiązkowych  zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone na tych zajęciach ich własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności.

Art. 41.5. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, o której mowa w ust. 1, na każdego wychowanka tego internatu będącego uczniem szkoły artystycznej dotację z budżetu państwa w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół artystycznych, w których zorganizowano internat.

Art. 41a. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Centrum Edukacji Artystycznej) oblicza wysokość i przekazuje dotacje, weryfikuje i przeprowadza kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dyrektor Centrum wydaje jako organ pierwszej instancji decyzje o zwrocie dotacji, o których mowa w przepisach ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia:

  1. tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje;
  2. tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, wzór składanego przez szkołę formularza zawierającego informację o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji;
    – uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą oraz odpowiedni stopień szczegółowości danych, możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli.

Aktualnie obowiązuje:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2481).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia organ prowadzący szkołę artystyczną składa wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 41 ust. 1, 2 lub 5 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia do Centrum Edukacji Artystycznej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Przewiń do góry