Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Statut szkoły, podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe.

Statut powinien określać:

a) nazwę, typ szkoły oraz jej siedzibę;
b) zadania szkoły;
c) osobę prowadzącą szkołę;
d) organy szkoły oraz zakres ich zadań;
e) organizację szkoły (cykl kształcenia, nazwy zawodów, specjalności i specjalizacji);
f) organizację zajęć edukacyjnych;
g) tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
h) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły;
i) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły;
j) zasady przyjmowania uczniów do szkoły;
k) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach szkoły publicznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 3 ustawy.

2. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole.

Do zgłoszenia należy dołączyć imienny wykaz kadry pedagogicznej, z podaniem informacji o posiadanych kwalifikacjach: imię i nazwisko nauczyciela, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, nazwa prowadzonych w szkole zajęć wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

3. Informacja o warunkach lokalowych budynku, w którym będzie się mieścić szkoła oraz zapleczu dydaktycznym szkoły, zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (potwierdzająca spełnianie wszystkich wymogów określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej).

Informacja powinna zawierać również dane dotyczące tytułu prawnego do lokalu oraz opinii lub poświadczeń właściwych terytorialnie służb nadzoru budowlanego, w przypadku budynku lub pomieszczeń nowo oddawanych do użytku.


 Wzór formularza - informacja o warunkach lokalowych oraz zapleczu dydaktycznym szkoły


3a. Pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

3b. Pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

4. Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz kopia statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, potwierdzająca uprawnienie do prowadzenia działalności oświatowej, w przypadku osoby fizycznej – poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego potwierdzająca imię i nazwisko, adres zameldowania oraz nr PESEL.

W przypadku zgłoszenia do ewidencji szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z jednoczesnym wnioskiem o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli przedłożona dokumentacja potwierdza możliwość spełnienia przez szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, a ponadto osoba prowadząca szkołę przedstawi:

5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.


 Wzór formularza – zobowiązanie do przestrzegania warunków art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe


6. Pozytywną opinię kuratora oświaty, właściwego dla miejsca działalności szkoły.

Przewiń do góry