Art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje osobę prowadzącą szkołę niepubliczną do aktualizowania danych zawartych w zgłoszeniu. Aktualizacji danych należy dokonać w CEA w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych zawartych w zgłoszeniu po wpisie do ewidencji. Odmowa zmiany treści już istniejącego wpisu do ewidencji, tak jak odmowa wpisu do ewidencji, wymaga formy decyzji administracyjnej.

1. Złożenie wniosku o dokonanie zmiany

Osoba prowadząca szkołę składa pisemną informację o zmianie danych we wpisie osobiście lub za pośrednictwem poczty w Centrum Edukacji Artystycznej (ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa).

Zgłoszenie zmiany danych we wpisie do ewidencji musi być podpisane przez osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia, a w przypadku osoby prawnej – przez osobę uprawnioną do jej reprezentacji.


 Wzór formularza – zgłoszenie zmiany danych we wpisie do ewidencji


2. Weryfikacja zgłoszenia

Forma zgłoszenia zmiany danych oraz tryb i terminy dokonania stosownego uzupełnienia danych ujętych w ewidencji są analogiczne do dokonana wpisu do ewidencji.

Jeżeli zmiana danych dotyczy siedziby szkoły - miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych - następuje sprawdzenie warunków lokalowych i wyposażenia miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na jego podstawie CEA dokonuje zmiany danych we wpisie do ewidencji w powyższym zakresie.

3. Wystawienie zaświadczenia

Zaświadczenie o zmianie danych we wpisie do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych wydaje CEA, w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia. CEA z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o zmianie danych we wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły realizującej kształcenie ogólne właściwemu kuratorowi oświaty.

Przewiń do góry