Na podstawie art. 179 ustawy Prawo oświatowe uprawnienia szkoły publicznej mogą zostać cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnienie przez szkołę warunków określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (tj. ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły baletowej) jest równoznaczne z jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

1. Wszczęcie postępowania

W przypadku stwierdzenia, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, niespełniania przez niepubliczną szkołę artystyczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej warunków określonych w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe i nie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, CEA informuje Ministra o nieprawidłowościach i wnioskuje o cofnięcie uprawnień szkoły publicznej.

2. Wydanie decyzji

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień szkoły publicznej, w drodze decyzji administracyjnej.

Kopia decyzji jest przekazywana do CEA.

Na decyzję o cofnięciu uprawnień szkoły publicznej służy stronie prawo do złożenia wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o ponowne rozpatrzenie sprawy.


W przypadku cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień szkoły publicznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej - semestru kształcenia, ze względu na konieczność ponownej kompleksowej oceny spełniania wszystkich warunków art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Przewiń do góry