Szanowni Państwo

Centrum Edukacji Artystycznej przypomina, że zgodnie z §10d ust.12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) Dyrektor jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej na rachunek CEA 15 1010 1010 0021 4722 3000 0000. Rozliczenia wykorzystania dotacji celowej należy dokonać na formularzu określonym w §10d ust.10 ww. rozporządzenia oraz dołączyć do niego listę nauczycieli, którym zostało wypłacone dofinansowanie pokryte z dotacji celowej zgodnie z §10d ust.11 ww. rozporządzenia. Dokumenty należy przekazać do CEA w sposób tradycyjny (pisemny) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Poniżej zamieszczamy linki do pobrania stosownego wzoru rozliczenia i listy.


Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej

Załącznik do rozliczenia dotacji celowej – lista osób, którym wypłacono dofinansowanie

Przewiń do góry